VEDTEKTER


Revidert 20. juni 2011


§ 1

Kontorets navn er: “Lærlingkompaniet Rogaland”, heretter kalt Lærlingkompaniet.
Kontoradresse er i Stavanger.

§ 2

Lærlingkompaniet er et samarbeidsorgan mellom flere bedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar i samarbeid med Yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene jfr. lov om fagopplæring i arbeidslivet § 4. Opplæringen skal skje i samsvar med fastsatte opplæringsplaner for fagene.

På vegne av medlemsbedriftene i Rogaland fylke er Lærlingkompaniets formål å kartlegge behovet for opplæring for Hotell- og Reiselivsfag underlagt Lov om fagopplæring i arbeidslivet av 23. mai 1980 med senere endringer. Dette innebærer at Lærlingkompaniet skal koordinere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen samt kartlegge behov og muligheter for opplæring.

§ 3

Bedrifter som helt eller delvis kan blir godkjent som opplæringsbedrift, og som har faglig ledelse som tilfredsstiller kravene i Lov om fagopplæring i arbeidslivet, kan søke medlemskap i Lærlingkompaniet, og oppnår dette etter vurdering av styret.

Nye medlemmer kan tas opp etter at fondsavgift/tilknytningsavgift er betalt. Styret fastsetter satsen og kan om nødvendig innkreve ekstraordinær avgift (engangsavgift). Medlemsbedriftene inngår skriftlig avtale med Lærlingkompaniet som viser avtalepartenes forpliktelser.

Utmelding fra Lærlingkompaniet kan skje med 1 - ett - års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med Lærlingkompaniet skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemskap før kontraktsfestet læretid er avsluttet. Lærebedrifter som ønsker å tre ut av driftsfellesskapet av Lærlingkompaniet, må dekke sin andel av utgiftene i henhold til samarbeidsavtalen (ref. del av tilskudd).

§ 4

Lærlingkompaniet finansieres gjennom offentlige og andre tilskudd. Eventuelt overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av Lærlingkompaniet skal avsettes i et fond til fordeling til de bedrifter som deltar.

Beløpet som skal fordeles til bedriftene, fastsettes av årsmøtet (se § 14). Beløpet utbetales etterskuddsvis i slutten av regnskapsåret, medio desember. Fordelingen mellom bedriftene skal stå i forhold til antall lærlinger i den enkelte bedrift og den tid lærlingen(e) har arbeidet ved bedriften. Lærlingkompaniets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler for drift av Lærlingkompaniet.

Dersom statstilskuddet blir endret eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd, plikter medlemsbedriftene å dekke dette underskuddet etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlinger og den tiden de har vært i bedriften.

§ 5

Lærlingkompaniet skal ha et styre som består av 5 personer, pluss en representant fra NHO reiseliv som velges av sin regionsavdeling. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF) har rett til å utpeke et styremedlem. Dette styremedlemmet må være ansatt i bedrift i Rogaland som er medlem av Lærlingkompaniet. Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland har rett til å møte med observatør i styret.

Kokkenes Mesterlaug Rogaland og Norges Servitørlaug Rogaland inviteres til å møte med observatør i styret.

Styret velger selv sin formann. Styremedlemmene tjenestegjør i to år, dog slik at ved førstegangsvalg skal 2 styremedlemmer velges for to år og to for tre år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Det skal utpekes personlig varamedlem for alle styremedlemmer. Når særlige grunner foreligger har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styremedlemmer som går ut av styret danner valgkomité for kommende år. Valgkomiteen fremmer forslag til kandidater til styret.

§ 6

Et styremedlem må være myndig. Vedkommende må ikke være under konkurskarantene.

§ 7

Styret representerer Lærlingkompaniet utad. Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som formannen eller den som i hans fravær leder møtet har stemt for (dobbelstemme). Daglig leder har møterett i styret.

Styret skal føre møtereferat. Møtereferatet skal inneholde de vedtak som styret gjør. Tid og sted for møtene skal gå frem av møtereferatet, likeså meningsforskjeller mellom styremedlemmer som er tilstede. Møtereferatet skal underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

§ 8

Lærlingkompaniet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Lederen skal forestå den daglige ledelsen og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Han/hun skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Den daglige leder skal alltid representere Lærlingkompaniet utad i anliggender som faller innenfor hans myndighet.

§ 9

Lærlingkompaniets styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskapet skal føres etter kontantprinsippet og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.

§ 10

leder og eventuelt andre tilsatte i Lærlingkompaniet, dersom det for de øvrige tilsatte ikke gis fullmakt til daglig leder.

§ 11

Styret har fullmakt til å treffe beslutning om at Lærlingkompaniets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven dersom:

  1. Driftsinntektene av den samlede virksomheten i Lærlingkompaniet er mindre enn 5 millioner kroner
  2. Lærlingkompaniets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner
  3. Gjennomsnittlig antall ansatte i Lærlingkompaniet ikke overstiger 10 årsverk

§ 12

Dersom hele eller deler av Lærlingkompaniets årsregnskaper skal revideres etter revisorloven, jfr. § 11, skal revisor ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Revisor skal bekrefte at Lærlingkompaniets verdier er tilstede, såfremt dette ikke fremgår av depotoppgave fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd. Forøvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov og forskrift angående revisjon.

§ 13

Kassabeholdningen skal holdes i bank eller på postgiro, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.

§ 14

Lærlingkompaniets høyeste organ er årsmøte. Årsmøte skal holdes hvert år før utgangen av juni. Styret eller minst 4 medlemmer kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer som til ordinært årsmøte. Innkalling skjer med 14. dagers skriftlig varsel. Med innkallelsen følger årsberetning, regnskap, budsjettforslag og dagsorden.

På årsmøtet har hver deltakende opplæringsbedrift stemmerett med en stemme. Firma som har flere opplæringsbedrifter kan registrere medlemskap på den enkelte opplæringsbedrift. I spesielle saker kan stemmerett begrenses til de bedrifter som har/har hatt/vil ha lærling(er) i angjeldende periode. Alle avgjørelser treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

Yrkesopplæringsnemnda skal inviteres til årsmøte. Årsmøte har en ordstyrer som velges av og blant medlemmene.

§ 15

Medlemsbedrifter som inngår avtale med lærling skal sette fagutdannet/erfaren person som ansvarlig for opplæringen. Bedriften plikter å underrette lærlingkompaniet dersom opplæringen ikke kan videreføres, f.eks. på grunn av permitteringer eller innskrenkninger ved medlemsbedriften. Slik melding må gis skriftlig umiddelbart etter at vedtak om dette er fattet.

Bedriften har arbeidsgiveransvar og betaler lærlingen lønn og feriepenger i opplæringstiden. Ved heving av kontrakt for lærling eller ved flytting av lærling til annen opplæringsbedrift har Bedriften lønnsplikt frem til Lærlingkompaniet har avsluttet kontrakten eller funnet ny opplæringsbedrift. Bedriften betaler alle kostnader for lærlingens fagprøve.

§ 16

Ved oppløsning av lærlingkompaniet skal midlene nyttes til nært beslektede formål. Medlemsbedriftene forplikter seg til å sluttføre læreforhold ved oppløsning.